Informacje o procedurze przyjęć wychowanków

Do MOW przyjmowani są chłopcy w wieku 13-18 lat wyłącznie z postanowieniami sądowymi, wskazani przez Ośrodek Rozwoju Edukacji ORE i skierowani przez odpowiednich starostów.

Procedura skierowania - kolejne kroki:

 • Sąd Rodzinny i Nieletnich wydaje Postanowienie o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym – do 18 roku życia (art. 6 pkt 9 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) lub tymczasowo (art. 26 tejże Ustawy)
 • w dalszej kolejności Centralny System Kierowania Nieletnich (którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN) wydaje Wskazanie, czyli podejmuje decyzję, w którym MOW będzie umieszczony nieletni
 • procedurę kończy wydanie Skierowania do naszej placówki przez wydział edukacji odpowiedniego starostwa (urzędu miasta), który kompletuje wymaganą dokumentację:
  1. orzeczenie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku;
  2. kopię wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez kuratora sądowego;
  3. kopię opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego lub innej specjalistycznej placówki;
  4. odpis aktu urodzenia nieletniego;
  5. posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego (oryginały karty zdrowia i karty szczepień)
  6. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane.

Procedura przyjęcia - kolejne kroki:

 • rodzic (opiekun prawny) niezwłocznie po otrzymaniu informacji o umieszczeniu nieletniego w naszej placówce powinien skontaktować się z sekretariatem ośrodka i umówić datę przywozu wychowanka do ośrodka
 • jeśli rodzic w ciągu 1 tygodnia od skierowania nie dowiezie syna, dyrektor powiadamia odpowiedni Sąd, który zazwyczaj zleca Policji zatrzymanie i dowiezienie nieletniego do placówki
 • przywożąc  nieletniego do placówki, warto mieć ze sobą wypełnioną kartę informacyjną, wniosek o urlopowanie oraz dokumenty poświadczające ubezpieczenie zdrowotne

Opłaty w placówce:

 • rodzice, opiekunowie prawni, (placówki opiekuńcze) ponoszą koszty wyżywienia wychowanków (tzw. wsad do kotła) w wys. 10 zł dziennie
 • do rodziców należy wyposażenie nieletniego w odzież, obuwie, środki czystości, leki, pieniądze na przejazdy i kieszonkowe

Przeniesienie do innego MOW:

 • odbywa się w przypadku szczególnie uzasadnionym potrzebami resocjalizacyjnymi
 • w takim przypadku dyrektor występuje do ORE o przekierowanie wychowanka do innego MOW - w uzgodnieniu z dyrektorem tego MOW

Ważne instytucje:

 • organ prowadzący placówkę: Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. Wojciecha, ul. św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła, tel. (67) 352-27-20
 • organ nadzoru sądowego: Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Złocieniecka 5, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. (94) 36-36-445
 • organ nadzoru pedagogicznego: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin, tel. (94) 342-47-38

Druki do pobrania: