Regulamin Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego
"Dom Młodzieży" w Trzcińcu

§ 1
Wychowanek ma obowiązek:

 

1.1.   Sumiennie wypełniać plan zajęć w SOW czyli punktualnie i regularnie uczestniczyć we wszystkich punktach planu dnia, to znaczy:

a)       uczestniczyć w apelu porannym i wieczornym oraz w cotygodniowej konferencji Dyrektora.
Dla osób deklarujących się jako katolicy w czasie apelu porannego organizuje się modlitwy poranne, w czasie apelu wieczornego - modlitwy wieczorne ze słówkiem salezjańskim, a konferencja Dyrektora jest wygłaszana podczas Mszy św.

b)       systematycznie  i sumiennie realizować obowiązek szkolny,

c)       uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych i kołach zainteresowań,

d)       systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych poprzez codzienne uczestniczenie w zajęciach nauki własnej i wykorzystywanie dobrze tego czasu,

e)       brać udział w pracy na rzecz Domu i rzetelnie wywiązywać się z wszelkiego rodzaju nałożonych obowiązków (dyżury grupowe, odcinki),

f)        przestrzegać zakazu samowolnego opuszczania placówki i kontaktu z osobami z zewnątrz (wychowanek powinien się stale znajdować w zasięgu wzroku dyżurnego wychowawcy/nauczyciela; każde wyjście poza teren ośrodka powinno odbywać się w obecności wychowawcy, a każdy wyjazd do domu powinien być uzgodniony z wychowawcą i potwierdzony wydaniem przez Dyrektora przepustki za zgodą Sądu),

g)       w wyznaczonym terminie powrócić z uzgodnionych wyjazdów (każdy dzień nieusprawiedliwionego pobytu poza placówką skutkuje skróceniem kolejnej „wyjazdówki”)

h)       wychowankowie nie mogą korzystać z komunikatorów internetowych, posiadać i korzystać ze sprzętu z możliwością nagrywania, filmowania oraz robienia zdjęć.

i)         przestrzegać ciszy nocnej od 22.00 do 6.00

 

1.2  Odnosić się z szacunkiem do wychowawców i innych pracowników placówki, wykonywać polecenia Dyrektora, wychowawców i nauczycieli.

 

1.3  Chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny:

a)       przestrzegać bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających na terenie ośrodka i poza nim,

b)       przestrzegać zakazu palenia tytoniu na terenie placówki i poza nią,

c)       szanować własne ciało, nie prezentować nagiego torsu, nie dokonywać samookaleczeń (w tym także nie wykonywać tatuaży),

d)       dbać o właściwy wygląd (higiena osobista - codzienna toaleta np. mycie zębów, wieczorna kąpiel, codzienne pranie bielizny osobistej, odpowiednia fryzura, brak kolczyków, schludny ubiór,

e)       nosić ubranie czyste, wyprane, niepodarte, strój adekwatny do okoliczności, obuwie w szkole i na warsztatach, nie nosić na sobie koszulek z treściami pornograficznymi, propagującymi ustroje totalitarne, łamanie prawa lub zasad moralnych.

 

1.4  Dbać o ład, porządek oraz mienie ośrodka, własne i innych:

a)      troszczyć się o sprzęty i pomieszczenia Ośrodka, nie niszczyć sprzętu,

b)     dbać o ład i estetyczny wygląd pokoju sypialnego,

c)      pieniądze i inne wartościowe rzeczy przechowywać w depozycie u wychowawcy.

 

1.5  Współuczestniczyć w tworzeniu atmosfery domu rodzinnego

a)             tworzyć atmosferę wzajemnego zaufania, przeciwstawiać się objawom „drugiego życia”,

b)            nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują sprawując opiekę nad młodszymi i słabszymi kolegami,

c)              przeciwstawiać się objawom brutalności i wulgarności,

d)            dbać o poprawność i czystość języka ojczystego, nie przeklinać.

 

1.6  Dostosować się do zarządzeń Dyrektora, bieżących ustaleń Rady WWD, pleceń wychowawców i propozycji Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 2 
Wychowankom przysługuje nagroda za s
umienne wypełnianie regulaminu
i poprawną postawę społeczną w postaci:

a)      wystąpienie do Sądu o zmianę środka wychowawczego

b)     nagrody rzeczowe, pieniężne, dyplomy lub/i przepustka nagrodowa

c)      listy pochwalne do rodziców, opiekunów,

d)     pochwała wobec grupy wychowawczej, udział w zajęciach lub wyjazdach nagrodowych, wyróżnienie na spotkaniu wobec wszystkich wychowanków Placówki

§ 3
Wychowanek może zostać ukarany za
łamanie regulaminu i niepoprawną postawę społeczną w postaci:

a)       Przeniesienie do innego MOW,

Przeniesienie do innego ośrodka może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacji.  

Decyzję w sprawie rozpoczęcia procedury przeniesienia do innej placówki podejmuje Dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii Rady WWD.

b)       nagana Dyrektora i skrócenie okresu przepustki,

c)       upomnienie wychowawcy, notatka służbowa - skrócenie okresu przepustki,

d)       rozmowa ostrzegawcza z notatką służbową - ostrzeżenie dyrektora Ośrodka,

e)       wyłączenie wychowanka z imprez organizowanych w placówce i poza nią, wyłączenie z przywilejów (przepustek nagrodowych, wyjazdów na wycieczki lub zawody itp.),

f)        udzielenie upomnienia na spotkaniu grupy i idąca za tym kara porządkowa itp.

§ 4
Wychowanek ma prawo do:

a)      poczucia bezpieczeństwa i zapewnienia opieki wychowawczej,

b)     życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia, wychowania i resocjalizacji, uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

c)      swobody w wyrażaniu myśli i przekonań z poszanowaniem prawa, zachowaniem zasad kultury i poszanowaniem godności innych osób,

d)     rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów,

e)      uzyskania przepustki do domu na zasadach ustalonych przez Dyrektora,

f)       podejmowania niektórych decyzji związanych z funkcjonowaniem placówki poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego,

g)      zrzeszania się w organizacjach i grupach młodzieżowych działających w placówce,

h)     korzystania z praktyk religijnych i praw wynikających z pełnego poszanowania wolności religijnej,

i)        korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa, terapii pedagogicznej i psychologicznej,

j)        korzystania z pomieszczeń i urządzeń placówki,

k)      uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie placówki,

l)        odwiedzania i przyjmowania odwiedzin członków rodziny, jeśli nie ma przeciwwskazań Sądu oraz po uzyskaniu zgody dyrektora placówki,

m)   telefonicznego kontaktu z rodziną.

 

§ 5
Wychowanek ma kategoryczny zakaz:

a)      posiadania ostrych przedmiotów (noże, maszynki do golenia, nożyczki) oraz wszelkich przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu własnemu jak i innym,

b)     posiadania lekarstw (tabletki, maści, syropy itp.),

c)      posiadania wyrobów tytoniowych,

d)     posiadania i picia kawy oraz napojów energetycznych,

e)      posiadania przy sobie pieniędzy (jedynie w depozycie u wychowawcy),

f)       posiadania w pokojach obrazków i treści o charakterze: pornograficznym, propagującym narkomanię, propagujące nienawiść do organów bezpieczeństwa państwa lub propagujące ustroje totalitarne,

g)      posiadania odzieży na których widnieją: treści pornograficzne, symbole propagujące narkomanię, propagujące nienawiść do organów bezpieczeństwa państwa lub propagujące ustroje totalitarne,

h)     oddawania, wymiany lub sprzedaży obuwia i odzieży,

i)        posiadania produktów chemicznych tj. środków czystości (płyny do prania, płukania, proszki do prania, płyny do mycia podłóg, płyny do mycia urządzeń sanitarnych, odświeżaczy powietrza oraz dezodorantów, wód toaletowych, wód po goleniu, perfum, itp.

j)        przebywania na innych grupach wychowawczych,

k)      obcinać włosy wg własnego uznania.

Za strzyżenie włosów wychowanków są odpowiedzialni wychowawcy, którzy podejmują się tego typu działań. Wychowanek nie może sam używać maszynki do strzyżenia włosów.

l)        wynoszenia naczyń ze zmywaka, które są własnością ośrodka (kubki, talerze, sztućce) i przetrzymywanie ich w pokojach,

m)   przebywania, wchodzenia do pomieszczeń wychowawców, pokoi gościnnych, pomieszczeń gospodarczych,

n)     przeglądania dokumentacji prowadzonej przez wychowawców,

o)     wnoszenia do szkoły odtwarzaczy mp3, głośników, radioodtwarzaczy itp.

 

§ 6

Salezjański Ośrodek Wychowawczy, a co za tym idzie żaden z pracowników nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w ośrodku po samowolnym oddaleniu się wychowanka.

 

§ 7

Dyrektor placówki zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozstrzygania spraw związanych z niniejszym regulaminem.

 

Podpisanie regulaminu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem ramowego planu dnia, który stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.

 

Regulamin zatwierdzono dn. 11.07.2016 r.                                                        Zatwierdził:

ks. Wiesław Psionka

DYREKTOR     

 

Imię i nazwisko wychowanka: …………………………………………………………

Zapoznałem się i akceptuję w dniu: ……………………………………………………     Podpis wychowanka


Załącznik nr. 1 do Regulaminu SOW w Trzcińcu

 

 

PLAN DNIA POWSZEDNIEGO
W PAŁACU

 

6.00                pobudka               

6.30                Apel, Modlitwy poranne i śniadanie

7.00                porządki w pokojach, przygotowanie się do szkoły 

7.30                Zbiórka i wyjście do szkoły

8-14                zajęcia szkolne wg planu lekcji w szkole

14,00              Apel szkolny, powrót do Pałacu

14,45  obiad

15,30-16,30  praca na rzecz domu – rekreacja czynna - odrabianki

16,30-17,30  rekreacja – odrabianki - praca na rzecz domu

17,30-18,30  praca na rzecz domu - odrabianki  - rekreacja

18.30              kolacja, modlitwy wieczorne  i Słówko salezjańskie 

19,00              zajęcia własne, świetlica

19.30              wiadomości w TV

20-22             zajęcia grupowe

22.00              Cisza nocna

 

PLAN DNIA POWSZEDNIEGO
NA LOTNISKU

 

6.30                pobudka               

7.00                Apel, Modlitwy poranne i śniadanie

7.25                porządki w pokojach, przygotowanie się do szkoły 

7.40                Zbiórka i wyjście do szkoły

8-14                zajęcia szkolne wg planu lekcji w szkole

14,00              Apel szkolny

14.15              obiad

15-16             praca na rzecz domu * rekreacja czynna * odrabianki

16-17             rekreacja * odrabianki * praca na rzecz domu

17-18             praca na rzecz domu *  odrabianki  * rekreacja

18-18.30        kolacja, modlitwy wieczorne  i Słówko salezjańskie 

18.30               zajęcia własne, świetlica

19.30              wiadomości w TV

20-22             zajęcia grupowe

22.00              Cisza nocna

 


 

 

PLAN DNIA NA SOBOTĘ
W PAŁACU I NA LOTNISKU

 

           

8.15                Pobudka, przygotowanie śniadania     

8.30                Modlitwy poranne krótkie, śniadanie

9.00-14.00     sprzątanie generalne, zajęcia grupowe z wychowawcą, przygtowanie obiadu (Pałac)

14.00              obiad  Pałac / Lotnisko

15.00-18.30 zajęcia grupowe z wychowawcą

18.30              kolacja, modlitwy wieczorne i Słówko salezjańskie 

19.30              wiadomości w TV

20-22             zajęcia grupowe z wychowawcą

 

22.00              cisza nocna

 

 

PLAN DNIA W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA
W PAŁACU I NA LOTNISKU

 

           

8.15                Pobudka         

8.30                Msza święta w Pałacu / na Lotnisku

9.15                przygotowanie śniadania (Pałac) śniadanie

10-14             zajęcia grupowe z wychowawc. przygotowanie obiadu (Pałac)

14.00              obiad Pałac / Lotnisko

15.00-18.30 zajęcia grupowe z wychowawcą, przygotowanie kolacji (Pałac)

18.30              kolacja, modlitwy wieczorne i Słówko salezjańskie 

19.30              wiadomości w TV

20.00-22.00    zajęcia grupowe z wychowawcą

22.00              Cisza nocna

 

We wspomnienia miesięczne ks. Bosko (ostatni powszedni dzień miesiąca)

Nabożeństwo przez przyczynę św. Jana Bosko zamiast pracy na rzecz domu

 

We wspomnienie Maryi Wspomożycielki (24 dnia miesiąca)

nabożeństwo przez przyczynę MNP Wspomożenia Wiernych zamiast pracy na rzecz domu.

 Zobacz także: